Xinxing Theater in Dalin, Chiayi

Outside the derelict Xinxing Theater in Dalin, Chiayi County.